Link til nyeste udgave af Skyttebogen

Link til våbenbekendtgørelsen som trådte i kraft 1. juli 2018 – her kan du også hente en SKV 6, som skal bruges for at blive godkendt til at få overdraget et våben i en skytteforening.

 

 

 

Vedtægter for Fredericia Skytteforening

§ 1

Stk. 1 Foreningens navn er Fredericia Skytteforening. Stiftet den 8. august 1862, Fredericia Kommune.

Stk. 2 Fredericia Skytteforening er indordnet under DGI Skydning gennem medlemskab af DGI Sydøstjylland.

§ 2

Foreningens formål er, gennem skydeidræt og andet kul­turelt virke, at fremme den enkeltes og fælles­skabets sundhed og trivsel.

§ 3

Stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages enhver, når de ved­kender sig nærværende vedtægter. Som støttemed­lemmer kan enhver optages.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan selv anke ken­delsen til førstkommende generalforsamling.

§ 4

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en for­mand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Formanden vælges ved skriftlig afstemning for 1 år af gangen. Øvrige medlemmer vælges med 2 hvert år.

Stk. 3 Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordi­nære generalforsamling.

§ 6

Stk. 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæf­ter ikke personligt for de af foreningen indgå­ede forplig­telser, for hvilke alene foreningen med dens formue hæf­ter.

Stk. 2 Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtel­ser overfor foreningen udover kontingentfor­plig­telsen.

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7

Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes skriftligt og/eller annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2 Det reviderede regnskab udsendes som bilag til indkaldelsen og/eller fremlægges på skydebanen mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før general­forsamlingen.

Stk. 4 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, og har været medlem af foreningen i mindst de forudgående 12 måneder, har stemmeret.

Stk. 5 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foreta­ges.

Stk. 6 Der føres referat over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af mødets dirigent og har bevis­kraft for, hvad der er vedtaget.

 § 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af:

 formand

bestyrelsesmedlemmer

suppleanter

revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

 § 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertal­let af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt forslag herom med forslag til dags­orden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget, og den skal ind­varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Stk. 1 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb og salg eller pantsættelse af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

 § 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13

Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet fremlægges til godkendelse på næste møde.

§ 14

Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. decem­ber, og senest den 31. januar afgiver bestyrel­sen drifts­regnskab og status til revisoren.

Stk. 2 Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år på den ordi­nære generalforsamling.

§ 15

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §9).

Stk. 2 Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige modtagne ejendele samt kartoteker over regi­streringspligtige våben.

Stk. 3 Ophører foreningen at eksistere udloddes foreningens formue til velgørende og/eller almennyttige formål efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 22. februar 2022

Aksel Ebbesen                                                                                                                        Trine Ibsen

Dirigent                                                                                                                                     Formand